منوی ناوبری برگه ها

چشم انداز، اهداف و ماموریت سازمانی

چشم انداز ما در کیانا

تحقق کامل پیمان نامه حقوق کودک برای همه کودکان است از جمله اینکه پدیده کار کودک را محو نموده و هیچ کودکی را بازمانده از تحصیل نبینیم.

اهداف ما در کیانا

ارتقاء سطح آگاهی جامعه نسبت به پدیده کودکان کار

جلب حمایت سازمانهای مرتبط و جامعه محلی به منظور بهبود وضعیت کودکان کار

شناسایی کودکان کار وخیابان و حمایت از کودکانی که در معرض تبدیل شدن به کودک کار هستند

ارتقا سطح آگاهی کارفرمایان کودکان کار به منظور آشناسازی آنان با آسیب های روانی و اجتماعی استفاده ازکودکان کار

ارتقاء توانایی های حرفه ای خانواده های کودکان کار به منظور حذف کار کودکان

ترویج رویکرد مسئولیت اجتماعی به پدیده کودکان کار و مسئله بازماندگی از تحصیل

ماموریت سازمانی ما در کیانا

ارایه خدمات آموزشی (سوادآموزی، مهارت زندگی و حرفه آموزی) و حمایتی (مددکاری، روانشناسی و درمانی) به کودکان کار و خیابان و خانواده هایشان فارغ از رنگ، نژاد، مذهب و ملیت با حفظ کرامت انسانی آنها و با توجه به حق مشارکت افراد در تعیین نحوه زندگی خود، به کمک نیروهای داوطلب و با استفاده از تمام ظرفیت های جامعه که به نحوی با این پدیده مواجه هستند. از آنجا که کارفرمایان کودکان کار نقش تعیین کننده ای در ارتقاء زندگی کودکان کار دارند، با هدف ارتقا مسئولیت پذیری این افراد در برابر کودک به آنان نیز خدمات آموزشی (حقوق کودک و مهارت زندگی) ارایه میگردد.