منوی ناوبری برگه ها

چارت سازمانی

مجمع عمومی

ساختار مدیریتی کیانا مجمعی (عضوپذیر) می باشد. تمام اعضای فعال کیانا که سه ماه از فعالیت آنها گذشته باشد و دوره های آموزشی لازم (تاریخچه کیانا، آشنایی با سازمان های مردم نهاد و آشنایی با پیمان نامه حقوق کودک) را گذرانده باشند می توانند در مجمع کیانا عضو شوند و در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند. مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری در کیانا می باشد. سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کلان باید به تصویب مجمع برسد.

هیات مدیره

مجمع عمومی کیانا هر دو سال یکبار از بین خود ۵ نفر را به عنوان اعضای هیات مدیره کیانا انتخاب می کنند. هیات مدیره نیز یک نفر را از بین خود و یا خارج از خود به عنوان مدیرعامل انتخاب می کنند. هیات مدیره کیانا از زمان انتخاب به مدت دو سال عهده دار کارهای اجرایی کیانا در چهارچوب اساسنامه و یا سیاست گذاری های مجمع می باشند.

واحد های اجرایی

کیانا متشکل از واحد های زیر می باشد:

– آموزش: برنامه ریزی های کلاسی و اجرای آن برای ذینفعان در این واحد انجام می شود.

سلامت: این بخش شامل اقدامات کیانا در زمینه مددکاری، روانشناسی و امداد و درمان می باشد.

مشارکت و روابط عمومی: ارتباط های برون سازمانی کیانا در این بخش برنامه ریزی می شود.

پروژه ها: این بخش شامل مدیران پروژه هایی است که کیانا با سازمان های بیرونی دارد. کیانا تا کنون ۸ سال (۸۸ تا ۹۶) با یونیسف (Unicef)  در زمینه سوادآموزی به کودکان کار، ۲ سال (۹۵ تاکنون) با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) و یک سال (۹۶) با سازمان ریلیف اینترنشنال  (Relife international) به عنوان شریک اجرایی فعالیت داشته است.