منوی ناوبری برگه ها

ارزش سازمانی

بیانیه ارزش های سازمانی گروه فرهنگی اجتماعی کیانا

گروه فرهنگی اجتماعی کیانا مروج و پایبند به حقوق انسانی در سطح فعالیت های خود است. گروه کیانا در جهت ارزشهای ذیل در عملکرد خود حرکت می کند. شخصیت و هویت گروه کیانا و کارکنان کیانا هر روز با قوت بیشتری بر اساس این ارزشهای حرفه ای شکل خواهد گرفت.

۱٫حفظ کرامت انسانی: گروه کیانا در اخلاق حرفه ایی و کاری خود ضمن اخلاق مدار بودن و پای بندی به احترام در رفتار و گفتار در جهت اعتماد آفرینی و امانت داری و نوع دوستی گام بر میدارد و با رعایت و پای بندی به این اصول به حفظ کرامت انسان معتقد است.

۲٫رشد و گسترش معنوی گروه: گروه فرهنگی اجتماعی کیانا با تاکید بر کار داوطلبانه و با کیفیت (عملکرد ممتاز در تمامی فعالیت ها) و با اهمیت دانستن مسئولیت پذیری و نظم در کارها و ارزش دانستن همکاری و یادگیری در حین انجام فعالیت ها و یکسان نگری در تمام امور، ضمن احترام به منافع دیگران به ایجاد و تقویت حس تعلق به گروه حرکت می کند و قدردانی و تشکر را از زمینه های به وجودآوردن حس تعلق به گروه می داند.

۳٫مشارکت: گروه کیانا بر این باور است که تصمیم سازی و تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی لازمه توسعه فرهنگ کار تیمی است. لذا جمع گرایی و جذب مشارکت جامعه و اعتماد آفرینی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و مشارکت را از ارزشهای همیشگی این گروه می داند.

۴٫رشد و گسترش مادی گروه و مصون ماندن از مفاسد ادرای و مالی: از ارزشهای نهادینه شده در گروه فرهنگی و اجتماعی کیانا مصون ماندن از مفاسد اداری و مالی است که زمینه ساز گسترش مادی گروه است. گسترش مادی گروه از ارزشهایی ست که کارکنان گروه آن را در عملکرد حرفه ای خود گنجانده اند.